WSPARCIE PROCESU KOMERCJALIZACJI
POPRZEZ WIELOETAPOWĄ WSPÓŁPRACĘ I POMOC W ZAKRESIE

OKREŚLENIA
POTENCJAŁU
KOMERCJALIZACJI

Obejmuje przekrojowe analizy rynku, przygotowanie założeń komercjalizacji technologii, IP, sytuacji prawnej, zbadanie rynku, oceny kompetencji podmiotu i partnerów, wybór modelu transferu technologii oraz przygotowanie opcji i strategii dalszego rozwoju, w celu weryfikacji czy przedsiębiorstwo rzeczywiście może funkcjonować na rynku, czy nowa technologia ma rację bytu, jeśli tak, to dla zaspokojenia jakich potrzeb i jakiego segmentu rynku; czy produkty wytworzone przy wykorzystaniu obranej technologii są konkurencyjne na rynku 

OPRACOWANIA
STRATEGII
KOMERCJALIZACJI

Przygotowanie planu komercjalizacji zawierającej wybranie modelu transferu technologii oraz przygotowanie opcji rozwojowych. Plan zakłada znalezienie funduszy na ukończenie fazy badań i rozwoju technologii oraz wprowadzenia innowacyjnych produktów na rynek. Plan ma na celu pomoc twórcom technologii oszacować dochody, ryzyko oraz rozpoznać rynek,  w tym m.in. w jakim segmencie mieści się nowa technologia, korzyści płynące z jej wdrożenia zarówno dla rozwoju firmy jak i jej konkurencyjności

 

POMOCY W POZYSKIWANIU
ZAGRANICZNYCH
JEDNOSTEK BADAWCZYCH I UNIWERSYTECKICH

Wsparcie w podejmowaniu współpracy z zagranicznymi podmiotami naukowymi. Szerokie międzynarodowe kontakty Instytutu we wszystkich krajach europejskich oraz większości państw na świecie pozwalają na pomoc przedsiębiorcom w znalezienie i pozyskaniu zagranicznych ośrodków badawczych i naukowych, zarówno do prowadzenia badań jak i uzyskania  materiałów badawczo-naukowych

POMOCY
W POZYSKIWANIU
FINANSOWANIA

Wsparcie w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych,  na realizację badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożenie projektów. Pomoc zawiera również przygotowanie kompletnej dokumentacji prezentującej projekt (m.in. opracowanie teasera inwestycyjnego, zawierającego infografiki i multimedialne prezentacje pitch-deck, oparte o najnowsze technologie 3D lub prezentacje produktu w technologii VR) oraz określenie warunków pozyskiwania finansowania (m.in. weryfikacja modelu finansowego, prognozy finansowe)

WSPARCIA W
POZYSKIWANIU
PARTNERA BIZNESOWEGO
LUB INWESTORA

Pomoc w znalezieniu międzynarodowych partnerów biznesowych lub potencjalnych inwestorów, głównie branżowych, a także  uczestnictwo w przygotowaniu i negocjacjach kluczowych warunków transakcji (m.in. badanie przedinwestycyjne, polegające na dogłębnej analizie firmy i potencjalnego ryzyka związanego z planowaną transakcją kapitałową, określenie ostatecznych warunków transakcji, sprecyzowanie zapisów umowy inwestycyjnej)